ساندرو

ساندرو

  • سیستم فرمان تقویت شده هیدرولیکی
  • کنترل سیستم صوتی زیر فرمان
  • ترمز ضد قفل به همراه توزیع الکترونیکی نیروی ترمز
  • برف پاکن و شیشه شور عقب به همراه مه زدا
  • کامپیوتر سفری

طراحی سایت با مهریاسان