مدارک لازم جهت صدور المثنی

 • ارائه اسناد دال بر احراز مالكيت اصل و كپی(كارت – سند محضري شناسنامه مالكيت يا برگ سبز )
 • اصل و كپی كارت شناسايی مالك خودرو
 • تعهد نامه محضری بابت سند مفقودی سند (طبق فرم شماره 1)
 • درج آگهی در روزنامه های سراسری كثيرالانتشار (يك نوبت) ذكرشماره شاسی شماره موتور ، نوع خودرو شماره انتظامی الزامی می باشد. توجه : در صورت عدم رعايت فرم فوق آگهي چاپ شده مورد قبول اين شركت نمي باشد (طبق فرم ذيل)
 • سند فروش خودرو : ........................ به شماره شاسی :......................... و شماره موتور : ..................و شماره انتظامی :.................... مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 • 5- در صورت عدم مراجعه مالك ،وكالت محضری و ارائه كارت ملی وكيل همراه كپی الزامی است.
 • 6- واريز فيش بانكی به مبلغ 500.000 ريال حساب جام بانك ملت دروجه شركت پارس خودرو شماره حساب 83750115 *يا به حساب سپهر بانك صادرات دروجه شركت پارس خودرو شماره حساب0102528846002
 • 7- پس از گذشت 10 روز از تاريخ درج آگهي در روزنامه ، جهت تكميل نمودن پرونده و صدور المثنی به شركت پارس خودرو (تهران -كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج اداره فروش سالن تحويل) مراجعه نمائيد.
 • 8- دستورالعمل مذکور فقط جهت دریافت سند المثنی خودروهای تولیدی با مدل قبل از سال 1390 بوده و برای خودروهای با مدل 1390 به بعد باید از طریق مراجعه به یکی از  نمایندگی های مجاز پارس خودرو –سایپا اقدام نمایید.

  9- شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان مربوطه48913583-021

  توجه:جهت صدور سند المثني شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الي 14 مراجعه فرماييد. 

مدارک لازم جهت بازدید و اصالت

 • 1- ارائه اسناد دال بر احراز مالكيت ( كپي كارت – سند محضری شناسنامه مالكيت )
 • 2- نامه ارسالي از راهور و مراكز شماره گذاری ، مهر برجسته و ذكر شماره شاسی و نوع خودرو در نامه مربوطه الزامي مي باشد.
 • 3- واريزمبلغ 500.000 ريال حساب جام بانك ملت دروجه شركت پارس خودرو شماره حساب : 83750115 * حساب سپهر بانك صادرات دروجه شركت پارس خودرو شماره حساب : 0102528846002 * جهت بازديد و اصالت خودروها
 • 4- انتقال خودرو به شركت جهت بازديد و تشخيص اصالت الزامی مي باشد.
 • 5- زمان مراجعه جهت بازديد خودرو از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 14-8
 • 6- قبل از مراجعه جهت هماهنگی های لازم با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم جهت ساخت پلاکت مشخصات و پلاکت شاسی

 • 1- ارائه اسناد دال بر احراز مالكيت ( كپي كارت – سندمحضری – شناسنامه مالكيت )
 • 2- اصل نامه راهنمايی و رانندگی با مهر برجسته جهت ساخت پلاكت
 • 3- واريزمبلغ پلاكت 500.000 ريال حساب جام بانك ملت دروجه شركت پارس خودرو شماره حساب : 83750115 * حساب سپهر بانك صادرات دروجه شركت پارس خودرو شماره حساب : 0102528846002
 • 4– كپی سند فروش (سند كارخانه)
 • 5- در صورت عدم مراجعه مالك وكالت محضری با ارائه شناسنامه وكيل وموكل
 • 6– در صورت تغيير شماره موتور ارائه تاييديه راهنمائی و رانندگی طي نامه مجزا
 • 7– درصورت تغيير رنگ خودرو ارائه تائيديه راهنمائی و رانندگی
 • 8– زمان مراجعه جهت ساخت پلاكت از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 14-8
 • 9- قبل از مراجعه جهت هماهنگی های لازم با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمائید.