احترام

 • الف - مشتریان
  ما در فضايي آراسته و فاخر و آكنده از احترام، عدالت و انصاف، نيازها و انتظارات حال و آينده آ نها را درك و برآورده مي سازيم.
 • ب - کارکنان
  ما با ايجاد فرصت هاي برابر، نهادينه كردن رويكردهاي ساخت يافته و شبكه هاي ارتباطي باز، شفاف و صميمي، شان، كرامت انساني و شايستگيهاي كاركنانمان را ارج مینهيم و با برقراري تعادل و ارتقاي سطح زندگي شخصي-حرفه اي آن ها، حقوق فرديشان را به رسميت ميشناسيم.
 • ج - سهامداران
  ما به منافع و انتظارات سهامدارانمان احترام ميگذاريم و در كليه تصميم گير يها و فعاليتهايمان، حقوق و منافع اقتصادي آن هارا در نظر مي گيريم.
 • د - جامعه
  ما منافع و حقوق نسلهاي حال و آينده را در كليه فعاليت هايمان در نظر مي گيريم.

تعهد

 • الف - مشتریان
  مابراي جلب رضايت مشتريان وتقويت وفاداريشان به پارس خودرو،خودرامتعهدبه عرضه خدمات وخودروهاي باكيفيت ميدانيم.
 • ب - کارکنان
  ما خود را متعهد مي دانيم كه با مهيا كردن محيط كار پويا، مناسب و لذت بخش، شرايط رشد و شكوفايي شايستگي كاركنانمان را فراهم كنيم.
 • ج - سهامداران
  ما خود را متعهد مي دانيم كه با ساختن مشاركت هاي ارزش افزا و ايجاد فرهنگ كارآفريني در كليه جنبه هاي سازمان،بهره وري وسودآوري سازمان رابيشينه نماييم.
 • د - جامعه
  ماخودرامتعهدبه رعايت مسئوليتهاي اجتماعي وقوانين ومقررات ملي وبين المللي مرتبط باصنعت خودرو مي دانيم.

نوآوری

 • الف - مشتریان
  ما در خلق ارزش براي مشتريانمان، آخرين نتايج يادگيري از تجربيات ذينفعانمان و همچنين بديع ترين تحولات مرتبط با صنعت خودرو را درنظر ميگيريم.
 • ب - کارکنان
  ما با استقرار بسترهاي لازم براي گردش و به اشتراك گذاري دانش، اطلاعات و فرصت هاي يادگيري، از ايده ها و خلاقيت هاي كاركنانمان در تعيين و اجراي برنام ههاي سازمان استفاده میكنيم.
 • ج - سهامداران
  ما از خلاقيت و نوآوري براي پاسخ دهي سريع به چالشهاي پيش رو استفاده كنيم.
 • د - جامعه
  ما بسترهاي لازم به منظور تعميق روابط و بهر همندي از ايده ها و نوآور يهاي جامعه خود را فراهم مي نماييم و متقابلا از نتايج فعاليت هاي يادگيري خود براي بهبود جامعه، ارتقاي خوشنامي و توسعه پايدار پارس خودرو استفاده ميكنيم.

اعتماد

 • الف - مشتريان
  ما بقای خود را در گرو جلب اعتماد وحفظ روابط بلند مدت و عميق با مشتريانمان ميدانيم.
 • ب - كاركنان
  ما با تقويت اعتماد وصميميت در روابطمان، زمينه های لازم برای جلب مشاركت و همكاری اصلي ترين سرمايه سازمان يعني كاركنانمان رافراهم ميكنيم.
 • ج - سهامداران
  ما با ارايه اطلاعات صحيح، شفاف و به موقع، محيط قابل اطميناني برای سرمايه گذاری و مشاركت آن ها فراهم ميكنيم.
 • د - جامعه
  ما با برقراری روابط مبتنی براعتماد متقابل و تعامل موثر با نهادهای قانونی و اجتماعی آنها را از فعالیت ها برنامه ها و عملکردمان آگاه میسازیم