ششمین جشنواره تولید ملی
ایمن سازی کارگاه و محیط کار
دومین جشنواره 100 برند برتر
صادر کننده برتر استان تهران
یاد بود جشنواره تو
چهار ستاره تعالی سازمانی
تندیس نهاد جوایز و استاندارد سوئیس
جایزه جهانی نیسان
تندیس تعالی سازمانی
دستاورد دهم