مرامنامه

  • اعتقاد داریم بقای ما در گرو جلب اعتمادو حفظ روابط بلند مدت و عمیق با مشتریانمان است، به این منظور در فضایی آراسته و فاخر و آكنده از احترام، عدالت و انصاف، نیازها و انتظارات حال و آینده آن ها را درك و برآورده می سازیم و در این مسیر خود را متعهد میدانیم برای عرضه خدمات و خودروهای با كیفیت، آخرین نتایج یادگیری از تجربیات ذینفعانمان و همچنین بدیعترین تحولات مرتبط با صنعت خودرو را درنظر بگیریم.
  • اعتقاد داریم كاركنانمان اصلیترین سرمایه سازمان هستند و تحقق اهدافمان بدون مشاركت و همكاری آ نها میسر نمی شود .به این منظور همواره خود را متعهد میدانیم كه محیط كار پویا، مناسب و لذت بخشی را برایشان فراهم كنیم و با ایجاد فرصت های برابر، نهادینه كردن رویكردهای ساخت یافته و شبكه های ارتباطی باز، شفاف و قابل اعتماد، شان، كرامت انسانی و شایستگیهای كاركنانمان را ارج نهیم و با برقراری تعادل و ارتقای سطح زندگی شخصی-حرفه ای آن ها، حقوق فردیشان را به رسمیت شناسیم، همچنین با استقرار بسترهای لازم برای گردش و به اشتراك گذاری دانش، اطلاعات و فرصتهای یادگیری، از ایده ها و خلاقیتهای كاركنانمان در تعیین و اجرای برنامه های سازمان استفاده كنیم.
  • ما به منافع و انتظارات سهامدارانمان احترام می گذاریم و خود را متعهد میدانیم كه با ساختن مشاركتهای ارزش افزا و ایجاد فرهنگ كارآفرینی در كلیه جنبه های سازمان، از خلاقیت و نوآوری برای پاسخدهی سریع به چالش های پیش رو استفاده كنیم و با ارایه اطلاعات صحیح، شفاف و به موقع، محیط قابل اطمینانی برای سرمایه گذاری و مشاركت آن ها فراهم كنیم.
  • ما منافع و حقوق نسلهای حال و آینده را در كلیه فعالیت هایمان در نظر میگیریم و ضمن احترام به آن خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با كسب و كارمان میدانیم و با برقراری روابط مبتنی بر اعتماد متقابل با نهادهای قانونی و اجتماعی، آن ها را از فعالیت ها، برنامه ها و عملكردمان آ گاه می سازیم و بسترهای لازم به منظور تعمیق این روابط و بهره مندی از ایده ها و نوآوریهایشان را فراهم مینماییم و متقابلا از نتایج فعالیت های یادگیری خود برای بهبود جامعه، ارتقای خوشنامی و توسعه پایدار پارس خودرو استفاده میكنیم.