عنوانحجم فایلتاریخ ویرایش
File-Jpg-Gif88File.Jpg1402\04\file_14020413_111723_abPr_0.resources0True{defaultview}FalseoYXyeKch/f94f4e6738114eddb8dc95a74c1c373e.80x80xShrink.jpgآگهی مجمع عمومی عادی سالیانه02143481402/04/13 11:17:23 ق.ظ
File-Jpg-Gif89File.Jpg1402\04\file_14020413_111725_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}FalseoYXyeKch/0471f055e3014d94839809d48e582f9b.80x80xShrink.jpgآگهی مجمع عمومی فوق العاده(1)02074991402/04/13 11:17:25 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif96File.Adobe.Acrobat1402\09\file_14020918_153743_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}Falseصورت مالی حسابرسی شده منتهی به 31-06-1402-300000000000000003099000581402/09/18 03:37:43 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif95File.Adobe.Acrobat1402\09\file_14020914_094545_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده شرکت جیپ+02335741402/09/14 09:45:45 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif83File.Adobe.Acrobat1402\03\file_14020329_092844_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش فعالیت هیات مدیره منتهی به 29-12-1400 (2)045938921402/03/29 09:28:44 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif90File.Adobe.Acrobat1402\04\file_14020417_152351_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش فعالیت هیئت مدیره-1401 -1000000000072272491402/04/17 03:23:51 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif84File.Adobe.Acrobat1402\03\file_14020329_092912_AHa_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش کنترل های داخلی منتهی به 29-12-1400 (2)08168801402/03/29 09:29:12 ق.ظ