عنوانحجم فایلتاریخ ویرایش
File-Jpg-Gif52File.Jpg1400\04\file_14000420_085551_tuf_0.resources0True{defaultview}FalseoYXyeKch/7b5a20ff060943f1a236acea3f434aed.80x80xShrink.jpgآگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه02613251400/04/20 08:55:51 ق.ظ
File-Jpg-Gif48File.Jpg1400\03\file_14000322_095325_VLq_0.resources0True{defaultview}FalseoYXyeKch/6711e6f1310f43a1bff42c657b170278.80x80xShrink.jpgثبت_افزایش_سرمایه06875911400/03/22 09:53:25 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif57File.Adobe.Acrobat1400\09\file_14000906_163728_svXdl_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهاي مالي 12 ماهه 99 حسابرسي شده015787071400/09/06 04:37:28 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif55File.Adobe.Acrobat1400\08\file_14000809_133309_NRAlaf_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهاي مالي 6 ماهه 1400- حسابرسي نشده06503781400/08/09 01:33:09 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif56File.Adobe.Acrobat1400\08\file_14000809_133448_kvJ_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسيري 6ماهه1400 - حسابرسي نشده023832311400/08/09 01:34:48 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif58File.Adobe.Acrobat1400\09\file_14000906_163841_SfITF_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسيري12ماهه 99 حسابرسي شده023886941400/09/06 04:38:41 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif53File.Adobe.Acrobat1400\04\file_14000420_085551_QLkQ_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش فعاليت هيات مديره060944551400/04/20 08:55:52 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif54File.Adobe.Acrobat1400\04\file_14000420_085551_ZRVgWV_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش كنترلهاي داخلي011398561400/04/20 08:55:53 ق.ظ