عنوانحجم فایلتاریخ ویرایش
File-Adobe-Acrobat-Gif23File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_143638_exNi_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 12 ماهه سال 97- حسابرسی نشده 010649341400/01/25 02:36:42 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif24File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_143638_ojYsU_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 12ماهه سال 97- حسابرسی شده 069771561400/01/25 02:36:44 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif21File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_143638_NMey_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 6 ماهه سال 97- حسابرسی شده 020000001400/01/25 02:36:41 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif22File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_143638_HzVVc_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 6ماهه سال 97- حسابرسی نشده 043356321400/01/25 02:36:42 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif25File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_143638_QQy_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری مدیریت 6ماهه سال 97-حسابرسی نشده08954961400/01/25 02:36:44 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif17File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_143637_ZmP_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری مدیریت 12 ماهه سال 97- حسابرسی شده 08431411400/01/25 02:36:38 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif18File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_143638_crinI_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری مدیریت 12 ماهه سال 97- حسابرسی نشده 08266661400/01/25 02:36:39 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif26File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_143638_EJo_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری مدیریت 6ماهه سال 97-حسابرسی شده031879601400/01/25 02:36:45 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif19File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_143638_JYmkF_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش فعالیت هیات مدیره 12ماهه سال 97024777921400/01/25 02:36:40 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif20File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_143638_yIK_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش کنترل های داخلی سال مالی 9706967261400/01/25 02:36:41 ب.ظ