سیامک شاهسواری

رئیس کمیته سرمایه گذاری
  • تاریخ انتصاب :1402/08/27

سطح تحصیلات

کارشناسی مهندسی صنایع و مدیریت اجرایی MBA

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25/04/1402 براي سال مالي 1402 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 15.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

قائم مقام مدیرعامل در امور مهندسی ، کیفیت و توسعه محصول شرکت پارس خودرو ، قائم مقام مدیرعامل مدیرعامل شرکت پرشیا خودرو ، رئیس و عضو هیات مدیره شرکت امید آرکا ، معاون بازرگانی شرکت آسیاناما