محمد هاشمی خواه

عضو کمیته حسابرسی
  • تاریخ انتصاب :1402/06/05

سطح تحصیلات

دکترای حسابداری

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25/04/1402 براي سال مالي 1402 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 15.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

معاون اقتصادي شرکت سايپا از سال 1402 تاکنون- مدير عامل شرکت پلاسکوکار سايپا از سال 1400 الي 1402- رئيس هيات مديره شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا