علیرضا لولاچیان

دبیر کمیته انتصابات
  • تاریخ انتصاب :--

سطح تحصیلات

--

سوابق حرفه ای

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت پارس خودرو