اکبر عینی سرقین

دبیر کمیته انتصابات
  • تاریخ انتصاب :1402/02/19

سطح تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت

سوابق حرفه ای

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت پارس خودرو