سیامک شاهسواری

عضو کمیته انتصابات
  • تاریخ انتصاب :1402/02/19

سطح تحصیلات

کارشناسی مهندسی صنایع و مدیریت اجرایی MBA

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26/04/1401 براي سال مالي 1401 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 11.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

مدیرعامل شرکت پرشیا خودرو ، رئیس و عضو هیات مدیره شرکت امید آرکا ، معاون بازرگانی شرکت آسیاناما