علی خوشنود

رئیس کمیته انتصابات
  • تاریخ انتصاب :1402/02/19

سطح تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

حقوق و مزایا

مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداري تهران از تیر 13۹۸ تاکنون - عضو هیات مدیره شرکت خودرو سرویس شهر در سال های ۱۳۹۸ و 13۹۹ - رییس هیات مدیره شرکت عمران تهاتر شهرداری تهران از سال 13۹۷ تاکنون - عضو غیر موظف هیات مدیره آذرآب از سال 1397- معاون مالی و اقتصادی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران از ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سوابق حرفه ای

مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداري تهران از تیر 13۹۸ تاکنون - عضو هیات مدیره شرکت خودرو سرویس شهر در سال های ۱۳۹۸ و 13۹۹ - رییس هیات مدیره شرکت عمران تهاتر شهرداری تهران از سال 13۹۷ تاکنون - عضو غیر موظف هیات مدیره آذرآب از سال 1397- معاون مالی و اقتصادی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران از ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷