علی خوشنود

رئیس کمیته حسابرسی

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26/04/1401 براي سال مالي 1401 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 11.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداري تهران از تیر 13۹۸ تاکنون - عضو هیات مدیره شرکت خودرو سرویس شهر در سال های ۱۳۹۸ و 13۹۹ - رییس هیات مدیره شرکت عمران تهاتر شهرداری تهران از سال 13۹۷ تاکنون - عضو غیر موظف هیات مدیره آذرآب از سال 1397- معاون مالی و اقتصادی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران از ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷