اصغر ملکیان

  • سمت کمیته :رئیس کمیته حسابرسی
  • سمت سازمانی :رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره
  • تاریخ انتصاب :1402/10/04

سطح تحصیلات

دکترای حرفه ای گرایش مدیریت کسب و کار (DBA)

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25/04/1402 براي سال مالي 1402 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 15.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

*مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت سیماچوب از سال 1395 لغایت 1397
* مدیر تربیت بدنی سازمان صدا و سیما ازسال 1397 لغایت 1400
* نائب رئیس هیات تخلفات دیوان محاسبات کشور از سال 1400 تا کنون
* رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال فصل 1400
* مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور از سال 1401 تا کنون
* عضو کمیته انتصابات وزارت راه و شهرسازی از سال 1402 تا کنون