مهدی شریفی قطب آبادی

دبیر کمیته سرمایه گذاری
  • تاریخ انتصاب :1401/11/19

سطح تحصیلات

دکترای حسابداری

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1402/04/25 براي سال مالي 1402 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 15.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

مدیر حسابداری مدیریت شرکت پارس خودرو