سید داود زمانی

عضو کمیته ریسک
  • تاریخ انتصاب :1401/11/19

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26/04/1401 براي سال مالي 1401 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 11.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد.

سوابق حرفه ای

مدير بازاریابی و پشتیبانی فروش و تحویل شرکت پارس خودرو