اکبر شکری نوده

عضو کمیته ریسک
  • تاریخ انتصاب :1401/11/19

سطح تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26/04/1401 براي سال مالي 1401 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 11.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

معاون مالی و اقتصادی شرکت پارس خودرو ، قائم مقام مالي و پشتيباني مديرعامل در شرکت مهندسي توسعه سايپا از سال1398 لغايت سال 1400، عضو موظف هيات مديره شرکت مهندسي توسعه سايپا از سال1398 لغايت خردادماه 1400 ، عضو هيات مديره شرکت جنکو، مشاور مالي و اقتصادي مديرعامل سازمان گسترش (ايدرو) ، مشاور مالي مديرعامل نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب