علی خوشنود

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره
  • تاریخ انتصاب :1402/01/28

سطح تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

حقوق و مزایا

مبلغ حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره در سال مالي 1401 بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26/04/1401 با رعایت مفاد ماده 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 ماهیانه مبلغ 22.000.000 ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید .

سوابق حرفه ای

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران – عضوغیر موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سایپا

میزان مالکیت سهام در شرکت

0.0005 %

عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها

عضو غیر موظف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا