شهریار طهماسبی

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :معاون مهندسی