سیامک شاهسواری

عضو کمیته ریسک
  • سمت کمیته :عضو کمیته ریسک
  • تاریخ انتصاب :1401/11/19

سطح تحصیلات

کارشناسی مهندسی صنایع و مدیریت اجرایی MBA

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26/04/1401 براي سال مالي 1401 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 11.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

قائم مقام مدیرعامل در امور مهندسی ، کیفیت و توسعه محصول شرکت پارس خودرو ، قائم مقام مدیرعامل مدیرعامل شرکت پرشیا خودرو ، رئیس و عضو هیات مدیره شرکت امید آرکا ، معاون بازرگانی شرکت آسیاناما

میزان مالکیت سهام در شرکت

56.768 سهم معادل 0.00005 درصد