هوشنگ رنجبر زره شوران

  • سمت کمیت :دبیر کمیته
  • سمت سازمانی :مدیر حسابرسی داخلی

سوابق حرفه ای

رئیس بودجه و گزارشات شرکت پارس خودرو ، مدیر حسابداری مدیریت شرکت پارس خودرو ، مدیر حسابداری مالی و عمومی شرکت پارس خودرو