هوشنگ رنجبر زره شوران

  • سمت کمیت :دبیر کمیته
  • سمت سازمانی :مدیر حسابرسی داخلی

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1400/04/28 براي سال مالي 1400 برابر حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيات مديره معادل 17.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

رئیس بودجه و گزارشات شرکت پارس خودرو ، مدیر حسابداری مدیریت شرکت پارس خودرو ، مدیر حسابداری مالی و عمومی شرکت پارس خودرو

میزان مالکیت سهام در شرکت

56.768 سهم معادل 0.00005 درصد