هوشنگ رنجبر زره شوران

  • سمت کمیته :دبیر کمیته
  • تاریخ انتصاب :1395/01/28

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1402/04/25 براي سال مالي 1402 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 15.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

مدیر حسابرسی داخلی شرکت پارس خودرو، مدیر حسابداری مالی عمومی شرکت پارس خودرو، مدیر حسابداری مدیریت شرکت پارس خودرو ، رئیس بودجه و گزارشات شرکت پارس خودرو ، کارشناس مالی و حسابرسی در شرکتهای مهرکام پارس ، زامیاد ، بیمه ایران خودرو ، سازمان صنایع دفاع