علی خوشنود

رئیس کمیته ریسک
  • تاریخ انتصاب :1402/01/28

سطح تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضای كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26/04/1401 براي سال مالي 1401 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 11.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران – عضوغیر موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سایپا