مصطفی مدبر

  • سمت کمیت :رئیس کمیته
  • سمت سازمانی :مدیرعامل و نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره

سوابق حرفه ای

مدیر عامل باشگاه سایپا