علیرضا مصدقی

رئيس و عضو غیر موظف هيات مدیره به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام )
  • تاریخ تولد :1340/1/1
  • تاریخ انتصاب :1399/07/24
  • کد ملی :5069807919

سطح تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1400/04/28براي سال مالي 1400 برابر حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيات مديره معادل 17.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

- معاون تولید شرکت سایپا
- عضو هیات مدیره شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

میزان مالکیت سهام در شرکت

56.768 سهم معادل 0.00005 درصد