محمد داودی

عضو موظف هیات مدیره
  • تاریخ انتصاب :1401/08/02

سطح تحصیلات

فوق لیسانس حقوق

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء موظف هیئت مدیره بر اساس سیاست ها و آیین نامه های شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به عنوان سهامدار عمده لحاظ می گردد .

سوابق حرفه ای

مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران


میزان مالکیت سهام در شرکت

0.00005 %