سیامک شاهسواری

عضو موظف هیات مدیره
  • تاریخ انتصاب :1401/09/23

سطح تحصیلات

کارشناسی مهندسی صنایع و مدیریت اجرایی MBA

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء موظف هیئت مدیره بر اساس سیاست ها و آیین نامه های شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به عنوان سهامدار عمده لحاظ می گردد .

سوابق حرفه ای

مدیرعامل شرکت پرشیا خودرو ، رئیس و عضو هیات مدیره شرکت امید آرکا ، معاون بازرگانی شرکت آسیاناما

میزان مالکیت سهام در شرکت

0.00005 %