مصطفی مدبر

مدیر عامل ، نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گسترسایپا(سهامی خاص)
  • تاریخ تولد :1342/03/01
  • تاریخ انتصاب :1399/07/24

سطح تحصیلات

فوق ليسانس علوم سياسي

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء موظف هيات مديره بر اساس سياست ها و آيين نامه هاي شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) به عنوان سهامدار عمده لحاظ مي گردد .

سوابق حرفه ای

مدیر عامل باشگاه سایپا

میزان مالکیت سهام در شرکت

به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص)