مصطفی مدبر

مدیر عامل ، نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گسترسایپا(سهامی خاص)
  • تاریخ تولد :1342/03/01
  • سمت سازمانی :مدير عامل و نائب رئيس هيات مديره
  • تاریخ انتصاب :1399/07/24

سطح تحصیلات

فوق ليسانس علوم سياسي

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1400/04/28براي سال مالي 1400 برابر حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيات مديره معادل 17.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

مدیر عامل باشگاه سایپا

میزان مالکیت سهام در شرکت

56.768 سهم معادل 0.00005 درصد