عنوانحجم فایلتاریخ ویرایش
File-Adobe-Acrobat-Gif76File.Adobe.Acrobat1401\09\file_14010914_103526_MQv_0.resources0True{defaultview}False1_صورتهای مالی6ماهه حسابرسی شده شرکت پارس خودرو042389101401/09/14 10:35:26 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif77File.Adobe.Acrobat1401\09\file_14010914_103414_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}False2_صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده شرکت جیپ027649641401/09/14 10:34:14 ق.ظ
File-Jpg-Gif72File.Jpg1401\04\file_14010415_152138_wPkAS_0.resources0True{defaultview}FalseoYXyeKch/f40c222959f349dc8c686bfd06a247b7.80x80xShrink.jpgآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه01560831401/04/15 03:21:38 ب.ظ
File-Jpg-Gif71File.Jpg1401\04\file_14010415_152137_rSngB_0.resources0True{defaultview}FalseoYXyeKch/6c6ab776ad93454ea3df7ecdc71d8a4e.80x80xShrink.jpgآگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده02284471401/04/15 03:21:37 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif75File.Adobe.Acrobat1401\05\file_14010518_144728_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}Falseثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه01492211401/05/18 02:47:28 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif67File.Adobe.Acrobat1401\04\file_14010406_110729_WhJ_0.resources0True{defaultview}Falseصورت های مالی تلفیقی و جداگانه سال مالی منتهی به 29 اسفند 140006044901401/04/06 11:07:29 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif93File.Adobe.Acrobat1402\04\file_14020431_112712_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}Falseصورت های مالی حسابرسی شده 14011229016124791402/04/31 11:27:12 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif91File.Adobe.Acrobat1402\04\file_14020431_112710_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}Falseصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه08121261402/04/31 11:27:10 ق.ظ
File-Jpg-Gif92File.Jpg1402\04\file_14020431_112711_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}FalseoYXyeKch/baa939f1c9104b5993f2e88cbfebebaf.80x80xShrink.jpgصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده016865961402/04/31 11:27:11 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif74File.Adobe.Acrobat1401\05\file_14010518_144727_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی حسابرسی شده 12 ماهه منتهی به 1400-12-29-10114020171401/05/18 02:47:27 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif73File.Adobe.Acrobat1401\05\file_14010518_144724_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری 12ماهه 1400حسابرسی شده 018707391401/05/18 02:47:24 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif68File.Adobe.Acrobat1401\04\file_14010406_110729_cMjzZ_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری مدیریت شرکت پارس خودرو (سهامی عام) براساس عملکرد منتهی به 29 اسفند 1400019343481401/04/07 03:00:09 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif87File.Adobe.Acrobat1402\04\file_14020412_154113_PaVwJ_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش حسابرسی شده 14011229-1016124791402/04/12 03:41:13 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif86File.Adobe.Acrobat1402\03\file_14020329_093514_cbA_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش فعالیت هیات مدیره منتهی به 29-12-1400 (2)045938921402/03/29 09:35:14 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif85File.Adobe.Acrobat1402\03\file_14020329_093452_idx_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش کنترل های داخلی منتهی به 29-12-1400 (2)08168801402/03/29 09:34:52 ق.ظ