عنوانحجم فایلتاریخ ویرایش
File-Adobe-Acrobat-Gif13File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_142149_WTNArK_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 6 ماهه سال 99- حسابرسی شده 065803771400/01/25 02:21:54 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif14File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_142149_qQLF_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 6 ماهه سال 99- حسابرسی نشده 012103621400/01/25 02:21:55 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif49File.Adobe.Acrobat1400\03\file_14000329_114834_odKT_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهاي مالي حسابرسي نشده منتهي به 30-12-139906295391400/03/29 11:48:34 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif15File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_142149_Fmuc_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری مدیریت 3 ماهه سال 99- حسابرسی نشده08386451400/01/25 02:21:57 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif7File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_142148_jFPTGb_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری مدیریت 6 ماهه سال 99 - حسابرسی نشده08772001400/01/25 02:21:49 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif8File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_142149_kGynTL_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری مدیریت 9 ماهه سال 99- حسابرسی نشده015868001400/01/25 02:21:50 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif9File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_142149_kgPe_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسيري مدیریت 6ماهه سال 99 -حسابرسی شده016046331400/01/25 02:21:51 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif50File.Adobe.Acrobat1400\03\file_14000329_114920_ATise_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسيري12ماهه 99 حسابرسي نشده021630761400/03/29 11:49:20 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif10File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_142149_urlhr_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش توجیهی افزایش سرمایه - حسابرسی شده024303531400/01/25 02:21:52 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif11File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_142149_PLiVWG_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش توجیهی افزایش سرمایه-حسابرسی نشده09036961400/01/25 02:21:53 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif12File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_142149_kGnf_0.resources0True{defaultview}Falseمجوز افزایش سرمایه0666161400/01/25 02:21:54 ب.ظ