عنوانحجم فایلتاریخ ویرایش
File-Adobe-Acrobat-Gif37File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_145131_Juzpsw_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 12 ماهه سال 98 -حسابرسی شده 035330551400/01/25 02:51:40 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif28File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_145131_dByU_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 12 ماهه سال 98- حسابرسی نشده 012103621400/01/25 02:51:31 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif35File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_145131_UdQHPq_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 6ماهه سال 98- حسابرسی نشده 0106739051400/01/25 02:51:38 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif36File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_145131_zlkUOx_0.resources0True{defaultview}Falseصورتهای مالی 6ماهه سال 98-حسابرسی شده 0112226771400/01/25 02:51:39 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif29File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_145131_MtAAND_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری مدیریت 12 ماهه سال 98- حسابرسی شده 011245691400/01/25 02:51:33 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif30File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_145131_EySbN_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسیری مدیریت 12 ماهه سال 98 -حسابرسی نشده 08772001400/01/25 02:51:34 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif31File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_145131_nmIDp_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسيري 6ماهه سال 98 -حسابرسی شده- 08832971400/01/25 02:51:35 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif32File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_145131_xqqNG_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش تفسيري مدیریت 6ماهه سال 98-حسابرسی نشده08563781400/01/25 02:51:36 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif33File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_145131_ZfSB_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش فعالیت هیات مدیره سال 98026122301400/01/25 02:51:37 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif34File.Adobe.Acrobat1400\01\file_14000125_145131_nMTW_0.resources0True{defaultview}Falseگزارش کنترل های داخلی سال مالی 9809131741400/01/25 02:51:38 ب.ظ