حسن احدزاده

  • سمت کمیت :رئيس كميته حسابرسي
  • سمت سازمانی :عضو غير موظف هيات مديره

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1400/04/28براي سال مالي 1400 برابر حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيات مديره معادل 17.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

- معاون اقتصادي گروه سايپا
- معاون مالي و اقتصادي شركت پارس خودرو
- مدير حسابداري مديريت شركت سايپا
- رئيس اداره گزارش دهي و تجزيه و تحليل هاي مالي شركت سايپا

میزان مالکیت سهام در شرکت

56.768 سهم معادل 0.00005 درصد