علیرضا قوامی عادل

  • سمت کمیت :رئیس کمیته حسابرسی
  • تاریخ انتصاب :1401/07/11

سطح تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مالی

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/04/26 براي سال مالي 1401 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 11.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پارس خودرو از تاریخ 1401/05/08تا کنون - مدیرعامل و عضو هیات مدیره پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان از تاریخ 1401/01/01 الی 1401/04/31- عضو موظف هیات مدیره در حوزه اقتصادی هلدینگ فرزانگان فارس از سال 1399 الی 1400 - قائم مقام مدیرعامل شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما از سال 1393 الی 1399 - مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کمپرسور سازی پادنا از سال 1396 الی 1398