حسن احدزاده

عضو غير موظف هيات مديره
  • تاریخ تولد : 1352/06/25
  • تاریخ انتصاب :1400/03/31

سطح تحصیلات

فوق ليسانس مديريت اجرايي - ليسانس حسابداري

حقوق و مزایا

حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1400/04/28براي سال مالي 1400با رعايت مفاد ماده 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 ماهيانه مبلغ 17.000.000 ريال ناخالص در ازاء حداقل دوجلسه حضور در ماه تعيين گرديد.

سوابق حرفه ای

- معاون اقتصادي گروه سايپا
- معاون مالي و اقتصادي شركت پارس خودرو
- مدير حسابداري مديريت شركت سايپا
- رئيس اداره گزارش دهي و تجزيه و تحليل هاي مالي شركت سايپا

میزان مالکیت سهام در شرکت

56.768 سهم معادل 0.00005 درصد