حسن احدزاده

عضو غير موظف هيات مديره
  • تاریخ تولد : 1352/06/25
  • تاریخ انتصاب :1400/03/31

سطح تحصیلات

فوق ليسانس مديريت اجرايي - ليسانس حسابداري

حقوق و مزایا

حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 29/04/1399 براي سال مالي 1399 با رعايت مفاد ماده 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 ماهيانه مبلغ 15،840،000 ريال ناخالص در ازاء حداقل دوجلسه حضور در ماه تعيين گرديد.

سوابق حرفه ای

- معاون اقتصادي گروه سايپا
- معاون مالي و اقتصادي شركت پارس خودرو
- مدير حسابداري مديريت شركت سايپا
- رئيس اداره گزارش دهي و تجزيه و تحليل هاي مالي شركت سايپا