شهریار طهماسبی

عضو موظف هیات مدیره
  • تاریخ انتصاب :1401/06/30

سطح تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء موظف هیئت مدیره بر اساس سیاست ها و آیین نامه های شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به عنوان سهامدار عمده لحاظ می گردد .

سوابق حرفه ای

معاون مهندسی شرکت پارس خودرو

میزان مالکیت سهام در شرکت

0.00005 %