علیرضا رفائی

  • سمت کمیت :دبیر کمیته
  • سمت سازمانی :معاون طرح و برنامه