حسام الدین قاسم زاده

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :مدیریت بازاریابی ،پشتیبانی فروش و تحویل