مهدی محمدزاده

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :معاون مالی و اقتصادی

سوابق حرفه ای

- مدير مالي خدمات بيمه اي رايان سايپا
- مدير مالي شركت سايپا سيتروئن
- معاون مالي شركت سايپا سيتروئن