مهدی محمدزاده

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :معاون مالی و اقتصادی

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1400/04/28 براي سال مالي 1400 برابر حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيات مديره معادل 17.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

- مدير مالي خدمات بيمه اي رايان سايپا
- مدير مالي شركت سايپا سيتروئن
- معاون مالي شركت سايپا سيتروئن


میزان مالکیت سهام در شرکت

56.768 سهم معادل 0.00005 درصد