علی اصغر یمینی فر

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :-
  • تاریخ انتصاب :1401/07/11

سطح تحصیلات

دکتری مدیریت بازرگانی و بازاریابی

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/04/26 براي سال مالي 1401 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 11.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

معاون مالی شرکت سایپا از اسفندماه 1400 تا کنون- مدیر عامل و عضو هیت مدیره شرکت بهساز عمران شهرپاد از سال 1398 الی 1400-مشاور مدیر عامل شرکت دارویی پخش رازی- معاون و عضو هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ بانک ملی ، سرمایه گذاری مسکن تهران و سرمایه گذاری مسکن جنوب