سمیرا راک خواه

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :-

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1400/04/28 براي سال مالي 1400 برابر حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيات مديره معادل 17.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

مدیر مالی لیزینگ بانک اقتصاد نوین ، مدیر مالی پتروشیمی امیرکبیر، مدیر تامین منابع مالی و خزانه داری سایپا ، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری رنا

میزان مالکیت سهام در شرکت

56.768 سهم معادل 0.00005 درصد