سمیرا راک خواه

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :عضو غیر موظف هیات مدیره

سوابق حرفه ای

مدیر مالی لیزینگ بانک اقتصاد نوین ، مدیر مالی پتروشیمی امیرکبیر، مدیر تامین منابع مالی و خزانه داری سایپا ، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری رنا