حمید شهیاز

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :عضو غیر موظف هیات مدیره

سوابق حرفه ای

سازمان حسابرسی ، مدیر مالی ساپکو ، عضو هیات مدیره ساپکو قشم ، معاون مالی و اقتصادی ایسکو، قائم مقام مالی شرکت سایپا