سید مهدی قاسمی زاویه سادات

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :-
  • تاریخ انتصاب :1401/07/11

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/04/26 براي سال مالي 1401 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 11.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد

سوابق حرفه ای

معاون اقتصادی شرکت سایپا از سال 1401- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری صنعت نفت از 1399/07/06 الی 1399/09/01- مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان بازنشستگی شهرداری تهران- مدیر مالی و عضو هیات مدیره مهندسی و ساختمان صنعت نفت