علیرضا مصدقی

سوابق حرفه ای

- معاون تولید شرکت سایپا
- عضو هیات مدیره شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا