علیرضا مصدقی

  • سمت کمیت :رئيس كميته
  • سمت سازمانی :عضو غير موظف هيات مديره

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1400/04/28 براي سال مالي 1400 برابر حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيات مديره معادل 17.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

- معاون تولید شرکت سایپا
- عضو هیات مدیره شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا