مصطفی مدبر

  • سمت کمیت :رئیس کمیته
  • سمت سازمانی :مدیر عامل، نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره