فرزاد غزائی

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :قائم مقام مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره

سوابق حرفه ای

- عضویت در هیئت مدیره شرکت زامیاد
- معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا