علی محمدی

عضو غير موظف هيات مديره
  • تاریخ تولد :1356/06/10
  • تاریخ انتصاب :1400/06/20

سطح تحصیلات

فوق ليسانس مديريت

حقوق و مزایا

حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1400/04/28براي سال مالي 1400با رعايت مفاد ماده 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 ماهيانه مبلغ 17.000.000 ريال ناخالص در ازاء حداقل دوجلسه حضور در ماه تعيين گرديد.

سوابق حرفه ای

مدير عامل و عضو هيات مديره شركت آهن و فولاد ارفع

میزان مالکیت سهام در شرکت

56.768 سهم معادل 0.00005 درصد

عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها

-