علی محمدی

عضو غیرموظف هيات مديره
  • تاریخ انتصاب :1400/06/14

سطح تحصیلات


حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء غیر موظف هيات مديره بر اساس سياست ها و آيين نامه هاي شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) به عنوان سهامدار عمده لحاظ مي گردد .

میزان مالکیت سهام در شرکت

-

عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها

-