سید محمد حسین ادیانی

مدیرعامل ، نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره
  • تاریخ انتصاب :1401/07/30

سطح تحصیلات

لیسانس مهندسی مکانیک

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء موظف هیئت مدیره بر اساس سیاست ها و آیین نامه های شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به عنوان سهامدار عمده لحاظ می گردد .

سوابق حرفه ای

مدیرعامل شرکت کارگزاری بیمه سایپا – مدیر بازاریابی بیمه رازی – مدیر بازاریابی بیمه تجارت نو

میزان مالکیت سهام در شرکت

0.00005 %

عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها

-