فرزاد غزائی

قائم مقام مدیرعامل در امور فنی و پشتیبانی تولید و عضو موظف هيات مديره به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
  • تاریخ تولد : 1348/03/01
  • تاریخ انتصاب :1399/10/01
  • کد ملی :0053859741

سطح تحصیلات

لیسانس مهندسی مکانیک

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1400/04/28براي سال مالي 1400 برابر حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيات مديره معادل 17.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

- عضویت در هیئت مدیره شرکت زامیاد
- معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا

میزان مالکیت سهام در شرکت

56.768 سهم معادل 0.00005 درصد