مزایده

مزایده

نام دانلود عنوان شماره شرکت آخرین مهلت دریافت اسناد دریافت کنندگان وضعیت واحد تاریخ ایجاد نوع سند هزینه خرید اسناد ( به ریال)
آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 8-94 دانلود فایل مزایده 8 پارس خودر و عمومی 1394/11/27
آگهی مزایده عمومی 6-94 دانلود فایل مزایده 94 پارس خودرو عمومی 1394/11/06
آگهی مزایده عمومی 5-94 دانلود فایل مزایده 94 پارس خودرو 1394/10/29
آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 1-94 دانلود فایل مزایده 94 پارس خودرو 1394/07/06 پارس خودرو عمومی 1394/07/04
آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 2-93 دانلود فایل 2 پارس خودرو عمومی 1393/11/20
آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 1-93 دانلود فایل مزایده 1 پارس خودرو 1393/05/02 پارس خودرو عمومی 1393/03/31
مزایده عمومی خودرو 5-92 دانلود فایل 0 پارس خودرو 1392/11/28 عمومی 1392/11/23
مزایده عمومی خودرو شماره 4-92 دانلود فایل مزایده 4 پارس خودرو 1392/09/25 عمومی 1392/09/18
مزایده عمومی خودرو 3-92 دانلود فایل 3 پارس خودرو 1392/06/19 عمومی
آگهي مزایده عمومی شماره 1- 92 دانلود فایل مزایده 1 پارس خودرو 1392/05/07 عمومی بازدید بهینه سازی و فروش اقلام مازاد /... 1392/05/05