فراخوان

فراخوان

نام دانلود عنوان شماره شرکت آخرین مهلت دریافت اسناد دریافت کنندگان وضعیت واحد تاریخ ایجاد نوع سند هزینه خرید اسناد ( به ریال)
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران دانلود فایل 94 پارس خودرو
انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل در مسیرهای مختلف استان تهران و البرز دانلود فایل 92 پارس خودرو 1392/03/25 1. حداقل یک قرارداد ایاب و ذهاب بالای... آگهی شناسایی مدیریت پشتیبانی و مهندسی... آگهی شناسایی عمومی خرید خدمات 0
سرویس و نگهداری سیستم های اعلام و اطفای حریق در سطح پارس خودرو دانلود فایل 92 پارس خودرو 1392/03/25 آگهی شناسایی مدیریت پشتیبانی و مهندسی... آگهی شناسایی عمومی خرید خدمات 0