سهامداران

سهامداران

نام سهامدار تعداد سهام مبلغ درصد سهام
شرکت سایپا 2.445.053.550 2.445.053 36/09
نیوان ابتکار 2.146.020.278 2.146.020 31/68
سایر 2.182.779.172 2.182.779 32/23  
جمع 6.773.853.000 6.773.853 100