معرفی مدیران

معرفی مدیران

مدیران عامل گذشته

مدیران عامل گذشته

 • جعفر اخوان

  1335
  موسس و رئیس هیات مدیره ( 1357- 1335)

 • مصطفی فرزانه

  1357
  مدیر عامل تا سال 1357

 • همایون یاقوت فام

  1358
  مدیر عامل (1359 - 1358)

 • محسن کرباس فروشان

  1359
  مدیر عامل (1360 - 1359)

 • مسعود هنر دوست

  1360
  مدیر عامل (1362 - 1360)

 • محمدرضا هزار خانی

  1362
  مدیر عامل (1362 - 1362)

 • محمد رضا یزدانی خرم

  1362
  مدیر عامل (1364 - 1362)

 • علی محمد رفیعی

  1364
  مدیر عامل (1365 - 1364)

 • مهدی نیکدل

  1365
  مدیر عامل (1369 - 1365)

 • فریدون شنکایی

  1369
  مدیر عامل (1374 - 1369)

 • علیرضا غمگسار

  1374
  مدیر عامل (1376 - 1374)

 • مرتضی فضیلی

  1376
  مدیر عامل (1379 - 1376)

 • هاشم یکه زارع

  1379
  مدیر عامل (1383 - 1379)

 • سید حسین امیری

  1383
  مدیر عامل (1386 - 1383)

 • مهرداد بذر پاش

  1386
  مدیر عامل (1387 - 1386)

 • مسیح مشهدی تفرشی

  1387
  مدیر عامل (1389 - 1387)

 • علی ملک

  1389
  مدیر عامل (1390 - 1389)

 • سعید مدنی

  1390
  مدیر عامل (1391 - 1390)

 • روح الله صمدی

  1391
  مدیرعامل (1392-1391)