برلیانس 330

برلیانس 330

  • إغلاق النوافذ بواسطۀ جهاز التحکم (الریموت)
  • معاییر التوث یورو 5 - منظومۀ دخول بدون مفاتیح+ زر التشغیل
  • منظومه دخول بدون مفاتیح + زر التشغیل 
  • صندوق تغییر السرعۀ اتوماتیکی 4 تعشیقات مزود بتیب ترونی&